4,000 5,000 
25,000 38,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!