4,000 5,000 
12,000 18,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!