4,000 5,000 
6,000 25,000 
16,000 22,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!