4,000 5,000 
22,000 38,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!