45,000 65,000 
4,000 5,000 
5,000 85,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!