Bấm lỗ giấy – Dập giấy là vật dụng dùng để tại lỗ giấy và dập cắt giấy ra hình như ý muốn.

Chát Với Chúng Tôi !!!