12,000 18,000 
4,000 65,000 
3,000 54,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!