12,000 18,000 
5,000 85,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!