10,000 20,000 
39,000 55,000 
12,000 18,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!