10,000 20,000 
4,000 5,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!