22,000 114,000 
4,000 5,000 
Chát Với Chúng Tôi !!!